Thằng Bờm có cái quạt mo

Mục lục

Thằng Bờm có cái quạt mo

Thằng Bờm có cái quạt mo
Phú ông xin đổi ba bò, chín trâu
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy trâu
Phú ông xin đổi một xâu cá mè
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy mè
Phú ông xin đổi một bè gỗ lim
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy lim
Phú ông xin đổi con chim đồi mồi
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy mồi
Phú ông xin đổi nắm xôi, Bờm cười.

Chú giải:
một xâu cá mè: ao sâu cá mè

Các khảo dị:

Thằng Bờm có cái quạt mo

Thằng Bờm cầm cái quạt mo,
Phú ông xin đổi ba bò chín trâu.
Bờm rằng: Bờm chẳng muốn trâu,
Phú ông xin đổi con hầu cầm roi.
Bờm rằng: Bờm chẳng muốn roi,
Phú ông xin đổi con voi chín ngà.
Bờm rằng: Bờm chẳng muốn ngà,
Phú ông xin đổi toà nhà gỗ lim.
Bờm rằng: Bờm chẳng muốn lim,
Phú ông xin đổi con chim đồi mồi.
Bờm rằng: Bờm chẳng muốn mồi,
Phú ông xin đổi cục xôi, Bờm cười.

Cười lên ba tiếng Bờm ơi,
Cười lên ba tiếng cho đời đắng cay.

Nguồn:
1. Dương Quảng Hàm, Việt Nam thi văn hợp tuyển, Bộ Quốc gia Giáo dục xuất bản, Hà Nội, 1951
2. Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007

Thằng Bờm có cái quạt mo; Phú ông xin đổi ba bò, chín trâu
Thằng Bờm có cái quạt mo: Thằng Bờm có cái quạt mo; Phú ông xin đổi ba bò, chín trâu; Bờm rằng: Bờm chẳng lấy trâu; Phú ông xin đổi một xâu cá mè; Bờm rằng: Bờm chẳng lấy mè; Phú ông xin đổi một bè gỗ lim; Bờm rằng: Bờm chẳng lấy lim; Phú ông xin đổi con chim đồi mồi; Bờm rằng: Bờm chẳng lấy mồi; Phú ông xin đổi nắm xôi, Bờm cười.

 

Thằng Bờm có cái quạt mo
Thằng Bờm có cái quạt mo: Thằng Bờm có cái quạt mo; Phú ông xin đổi ba bò, chín trâu; Bờm rằng: Bờm chẳng lấy trâu; Phú ông xin đổi ao sâu cá mè; Bờm rằng: Bờm chẳng lấy mè; Phú ông xin đổi một bè gỗ lim; Bờm rằng: Bờm chẳng lấy lim; Phú ông xin đổi con chim đồi mồi; Bờm rằng: Bờm chẳng lấy mồi; Phú ông xin đổi nắm xôi, Bờm cười.

 

Thằng Bờm | Thằng Bờm có cái quạt mo
Thằng Bờm có cái quạt mo: Thằng Bờm có cái quạt mo; Phú ông xin đổi ba bò, chín trâu; Bờm rằng: Bờm chẳng lấy trâu; Phú ông xin đổi một xâu cá mè; Bờm rằng: Bờm chẳng lấy mè; Phú ông xin đổi một bè gỗ lim; Bờm rằng: Bờm chẳng lấy lim; Phú ông xin đổi con chim đồi mồi; Bờm rằng: Bờm chẳng lấy mồi; Phú ông xin đổi nắm xôi, Bờm cười.
Bài viết liên quan