Trâu ơi ta bảo trâu này

Ca dao Trâu ơi ta bảo trâu này

Trâu ơi ta bảo trâu này:
Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta.
Cấy cày giữ nghiệp nông gia,
Ta đây trâu đấy, ai mà quản công.
Bao giờ cây lúa còn bông,
Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn.

Khảo dị:

Trâu ơi ta bảo trâu này:
Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta.
Cấy cày vốn nghiệp nông gia,
Ta đây trâu đấy, ai mà quản công.
Bao giờ cây lúa còn bông,
Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn.

Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. SGK Tiếng Việt 2, tập 2, NXB Giáo dục, 2002

Ca dao Trâu ơi ta bảo trâu này: Trâu ơi ta bảo trâu này
Ca dao Trâu ơi ta bảo trâu này: Trâu ơi ta bảo trâu này: Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta. Cấy cày giữ nghiệp nông gia, Ta đây trâu đấy, ai mà quản công. Bao giờ cây lúa còn bông, Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn.

 

Ca dao Trâu ơi ta bảo trâu này: Trâu ơi ta bảo trâu này
Ca dao Trâu ơi ta bảo trâu này: Trâu ơi ta bảo trâu này: Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta. Cấy cày giữ nghiệp nông gia, Ta đây trâu đấy, ai mà quản công. Bao giờ cây lúa còn bông, Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn.

 

Trâu kềnh, bé chăn trâu | Bài thơ Trâu kềnh
Bài thơ Trâu kềnh(Mai Văn Hai): Sừng cong cánh ná, Chân to cột đình, Ai ai cũng bảo, Đúng là trâu kềnh. Trâu ta cày ruộng, Đất lật dưới chân, Trâu ta kéo gỗ, Gỗ lăn ầm ầm… Buổi trưa đứng nghỉ, Lại hiền quá thôi, Lưng làm bóng mát, Cho đàn gà chơi…
Bài viết liên quan