Tập tầm vông

Tập tầm vông

Tập tầm vông
Tay không tay có
Tập tầm vó
Tay có tay không
Tay nào có
Tay nào không?

Nguồn: sưu tầm.

Đồng dao Tập tầm vông, Bài thơ Tập tầm vông
Tập tầm vông, Tay không tay có, Tập tầm vó, Tay có tay không, Tay nào có, Tay nào không?
Đồng dao Nu na nu nống (Bài thơ Nu na nu nống)
Nu na nu nống, Đánh trống phất cờ, Mở cuộc thi đua, Chân ai sạch sẽ, Gót đỏ hồng hào, Không bẩn tí nào, Được vào đánh trống
Đồng dao Chi chi chành chành (Bài thơ Chi chi chành chành)
Chi chi chành chành, Cái đanh thổi lửa, Con ngựa chết trương, Tam vương ngũ đế, Cấp kế đi tìm, Con chim ập lại, Ù à ù ập
Đồng dao Rồng rắn lên mây (Bài thơ Rồng rắn lên mây)
Rồng rắn lên mây, Có cây xúc sắc, Có quả đồng hồ, Hỏi thăm thầy thuốc, Có nhà hay không?
Bài viết liên quan