Rồng rắn lên mây

Rồng rắn lên mây

Rồng rắn lên mây
Có cây xúc sắc
Có quả đồng hồ
Hỏi thăm thầy thuốc
Có nhà hay không?

Nguồn: sưu tầm.

Đồng dao Rồng rắn lên mây (Bài thơ Rồng rắn lên mây)
Rồng rắn lên mây, Có cây xúc sắc, Có quả đồng hồ, Hỏi thăm thầy thuốc, Có nhà hay không?

 

Đồng dao Dung dăng dung dẻ (bài thơ Dung dăng dung dẻ)
Đồng dao Dung dăng dung dẻ, Bài thơ Dung dăng dung dẻ: Dung dăng dung dẻ, Dắt trẻ đi chơi, Đến ngõ nhà trời, Lạy cậu lạy mợ, Cho chó về quê, Cho dê đi học, Cho cóc ở nhà, Cho gà bới bếp, Xì xà xì xụp, Ngồi thụp xuống đây

 

Đồng dao Chi chi chành chành (Bài thơ Chi chi chành chành)
Đồng dao Chi chi chành chành (Bài thơ Chi chi chành chành): Chi chi chành chành, Cái đanh thổi lửa, Con ngựa chết trương, Tam vương ngũ đế, Cấp kế đi tìm, Con chim ập lại, Ù à ù ập

 

Ô ăn quan | Đồng dao Ô ăn quan (Trò chơi Ô ăn quan)
Trò chơi Ô ăn quan, Bài thơ Ô ăn quan, Bài đồng dao Ô ăn quan: Hàng trầu hàng cau, Là hàng con gái, Hàng bánh hàng trái, Là hàng bà già, Hàng hương hàng hoa, Là hàng cúng Phật.
Bài viết liên quan