Khuyên bạn | Bài thơ Khuyên bạn (Giao thông)

Bài thơ Khuyên bạn

Tu, tu ! Xình xịch
Con tàu chạy nhanh
Bạn chớ chơi quanh
Mà tai nạn đấy
Nếu bạn có thấy
Khi tàu chạy qua
Xin hãy tranh xa
Không ném đất đá
Thấy có người phá
Thì hãy báo ngay
Giao thông hằng ngày
Chấp hành cho tốt

Tác giả: Nguyễn Thị Sen

Hình ảnh Bài thơ Khuyên bạn: Tu, tu! Xình xịch
Hình ảnh Bài thơ Khuyên bạn: Tu, tu! Xình xịch
Hình ảnh bài thơ Chiếc cầu mới
Trên dòng sông trắng, Cầu mới dựng lên, Nhân dân đi bên, Tàu xe chạy giữa.
Bài viết liên quan