Đuổi con se sẻ | Đồng dao Đuổi con se sẻ

Đồng dao Đuổi con se sẻ

Con chim se sẻ
Nó ăn gạo tẻ
Nó hót líu lo
Nó ăn hạt ngô
Nó kêu lép nhép
Nó ăn gạo nếp
Nó vãi ra sân
Ơ láng giềng gần
Đuổi con se sẻ.

Nguồn: sưu tầm.

Hình ảnh Đồng dao Đuổi con se sẻ
Con chim se sẻ, Nó ăn gạo tẻ, Nó hót líu lo, Nó ăn hạt ngô, Nó kêu lép nhép
Hình ảnh bài đồng dao Đuổi con se sẻ
Con chim se sẻ, Nó ăn gạo tẻ, Nó hót líu lo, Nó ăn hạt ngô, Nó kêu lép nhép, Nó ăn gạo nếp, Nó vãi ra sân.
Bài viết liên quan