Đồng dao Rềnh rềnh ràng ràng

Đồng dao Rềnh rềnh ràng ràng

Rềnh rềnh ràng ràng
Ba gang chiếu trải
Xích lại cho gần
Một người hai chân
Hai người bốn chân
Ba người sáu chân
Bốn người tám chân
Chân gầy chân béo
Dệt vải cho bà
Vải hoa vải trắng
Đến mai trời nắng
Đem vải ra phơi
Đến mốt đẹp trời
Đem ra may áo
Rềnh rềnh ràng ràng

Nguồn: Đặng Thu Quỳnh, Tuyển chọn truyện, thơ, câu đố mẫu giáo, NXB Giáo dục, 2004

Đồng dao Rềnh rềnh ràng ràng: Rềnh rềnh ràng ràng
Đồng dao Rềnh rềnh ràng ràng: Rềnh rềnh ràng ràng, Ba gang chiếu trải, Xích lại cho gần, Một người hai chân, Hai người bốn chân, Ba người sáu chân, Bốn người tám chân…

 

Dềnh dềnh dàng dàng | Đồng dao Dềnh dềnh dàng dàng
Đồng dao Dềnh dềnh dàng dàng: Đi chợ mua hàng, Tìm các loại rau, Vị ngọt hàng đầu, Là mớ rau ngót, Có thêm tí bọt, Là nắm rau đay, Mát ruột mới hay, Là bó rau má…

 

Mỗi người một vẻ | Bài thơ Mỗi người một vẻ
Bài thơ Mỗi người một vẻ(Lê Hòa Long): Có bạn răng khểnh, Mơ lúm đồng tiền, Tươi hồng đôi má, Ngỡ là nàng tiên. Ơi bạn dịu hiền, Mơ đâu xa vậy? Mọi người đều thấy, Bạn nào cũng xinh…
Bài viết liên quan