Đồng dao Đi cầu đi quán

Đồng dao Đi cầu đi quán

Đi cầu đi quán
Đi bán lợn con
Đi mua cái xoong
Đem về đun nấu
Mua quả dưa hấu
Về biếu ông bà
Mua một đàn gà
Về cho ăn thóc
Mua lược chải tóc
Mua cặp cài đầu
Đi mau về mau
Kẻo trời sắp tối.

Đồng dao Đi cầu đi quán: Đi cầu đi quán
Đồng dao Đi cầu đi quán: Đi cầu đi quán, Đi bán lợn con, Đi mua cái xoong, Đem về đun nấu, Mua quả dưa hấu, Về biếu ông bà, Mua một đàn gà, Về cho ăn thóc, Mua lược chải tóc, Mua cặp cài đầu, Đi mau về mau, Kẻo trời sắp tối.

 

Đồng dao Mẹ em đi chợ đàng trong: Mẹ em đi chợ đàng trong
Đồng dao Mẹ em đi chợ đàng trong: Mẹ em đi chợ đàng trong, Mua em cây mía vừa cong, vừa dài, Mẹ em đi chợ đàng ngoài, Mua em cây mía vừa dài vừa cong.

 

Ca dao Trâu ơi ta bảo trâu này: Trâu ơi ta bảo trâu này
Ca dao Trâu ơi ta bảo trâu này: Trâu ơi ta bảo trâu này: Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta. Cấy cày giữ nghiệp nông gia, Ta đây trâu đấy, ai mà quản công. Bao giờ cây lúa còn bông, Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn.
Bài viết liên quan