Đàn kiến | Bài thơ Đàn kiến (Nhược Thủy)

Bài thơ Đàn kiến

Trông kìa đàn kiến
Nó bò lên cao
Sắp có mưa rào
Kiến đi ẩn đấy

Con nào con nấy
Chăm chú mà đi
Gặp bạn trở về
Ghé đầu: Chào bạn!

Tác giả: Nhược Thủy

Hình ảnh Bài thơ Đàn kiến: Trông kìa đàn kiến, Nó bò lên cao
Hình ảnh Bài thơ Đàn kiến (Nhược Thủy): Trông kìa đàn kiến, Nó bò lên cao, Sắp có mưa rào, Kiến đi ẩn đấy. Con nào con nấy, Chăm chú mà đi, Gặp bạn trở về, Ghé đầu: Chào bạn!
Đàn kiến nó đi | Bài thơ Đàn kiến nó đi (Định Hải)
Bài thơ Đàn kiến nó đi (Định Hải): Một đàn kiến nhỏ, Chạy ngược chạy xuôi, Chẳng ra hàng một, Chẳng thành hàng đôi, Đang chạy bên này, Lại sang bên nọ, Cắm cổ cắm đầu, Kìa trông xấu quá, Chúng em vào lớp, Sóng bước hai hàng, Chúng em ra đường, Đều đi bên phải, Đẹp hàng đẹp lối, Cô giáo khen ngoan, Chẳng như loài kiến, Rối tinh cả đàn
Bài viết liên quan