Chim chích bông | Bài thơ Chim chích bông

Bài thơ Chim chích bông

Chim chích bông
Bé tẻo teo
Rất hay trèo
Từ cành na
Qua cành bưởi
Sang bụi duối
Em vẫy gọi
Chích bông ơi
Luống rau tươi
Sâu đang phá
Chim xuống nhá
Có thích không?
Chú chích bông
Liền sà xuống
Bắt sâu cùng
Và luôn miệng
Thích! Thích! Thích!

Tác giả: Nguyễn Viết Bình

Hình ảnh Chim chích bông, Bé tẻo teo
Chim chích bông, Bé tẻo teo, Rất hay trèo, Từ cành na, Qua cành bưởi, Sang bụi duối, Em vẫy gọi, Chích bông ơi! Luống rau tươi, Sâu đang phá, Chim xuống nhá, Có thích không? Chú chích bông, Liền sà xuống, Bắt sâu cùng, Và luôn miệng, Thích! Thích! Thích!

 

Hình ảnh Bài thơ Chim chích bông
Chim chích bông, Bé tẻo teo, Rất hay trèo, Từ cành na, Qua cành bưởi, Sang bụi duối. Em vẫy gọi, Chích bông ơi! Luống rau tươi, Sâu đang phá, Chim xuống nhá, Có thích không? Chú chích bông, Liền sà xuống, Bắt sâu cùng, Và luôn miệng, Thích! Thích! Thích!

 

Hình ảnh Bài thơ Con chim hót
Bài thơ Con chim hót: Chim hót líu lo, Chào cô, chào cô, Chim kêu ríu rít, Thích! Thích! Thích! Thích!

 

Hình ảnh bài đồng dao Đuổi con se sẻ
Đuổi con se sẻ: Con chim se sẻ, Nó ăn gạo tẻ, Nó hót líu lo, Nó ăn hạt ngô, Nó kêu lép nhép, Nó ăn gạo nếp, Nó vãi ra sân.
Bài viết liên quan