Bài thơ Sư tử xuất quân

Bài thơ Sư tử xuất quân

Sư tử bàn chuyện xuất quân
Muốn sao cho khắp thần dân trổ tài
Nhỏ to, khoẻ yếu muôn loài
Ai ai cũng được tuỳ tài lập công:
Voi vận tải, gấu xung phong
Cáo nhiều mưu kế, ngồi trong luận bàn
Lừa địch – chú khỉ khôn ngoan
Còn anh lừa thét cho vang như kèn
Dọa quân địch giữa trận tiền
Chú thỏ nhanh nhẹn – giao liên tài tình.

Nhà vua hiểu rõ quên mình
Nhìn người giao việc thông minh, đúng tài.

La-phông-ten (Minh Đức lược dịch)

Bài thơ Sư tử xuất quân: Sư tử bàn chuyện xuất quân
Bài thơ Sư tử xuất quân: Sư tử bàn chuyện xuất quân, Muốn sao cho khắp thần dân trổ tài, Nhỏ to, khoẻ yếu muôn loài, Ai ai cũng được tuỳ tài lập công: Voi vận tải, gấu xung phong…
Bài viết liên quan