Bài thơ Mời vào: Cốc cốc cốc!

Bài thơ Mời vào: Cốc cốc cốc!

Cốc cốc cốc!
Ai gọi đó
Tôi là thỏ
Nếu là thỏ
Cho xem tai

Cốc cốc cốc!
Ai gọi đó
Tôi là nai
Nếu là nai
Cho xem gạc

Cốc cốc cốc!
Ai gọi đó
Tôi là gió
Nếu là gió
Xin mời vào
Kiễng chân cao
Vào cửa giữa.

Cùng soạn sửa
Đón trăng lên
Quạt mát thêm
Hơi biển cả
Reo hoa lá
Đẩy buồm thuyền
Đi khắp miền
Làm việc tốt.

Tác giả: Võ Quảng.

Bài thơ Mời vào. Tác giả: Võ Quảng.
Cốc cốc cốc! Ai gọi đó. Tôi là thỏ. Nếu là thỏ. Cho xem tai. Tác giả: Võ Quảng.
Bài viết liên quan