Bài thơ Mẹ (Trần Quốc Minh)

Bài thơ Mẹ

Lặng rồi cả tiếng con ve,
Con ve cũng mệt vì hè nắng oi.
Nhà em vẫn tiếng ạ ời,
Kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru.
Lời ru có gió mùa thu,
Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về.
Những ngôi sao thức ngoài kia,
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.
Đêm nay con ngủ giấc tròn,
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.

1972
Tác giả: Trần Quốc Minh.

Nguồn: Bài thơ Mẹ, SGK Tiếng Việt 2, tập 1, NXB Giáo dục, 2002

Bài thơ Mẹ (Trần Quốc Minh)
Bài thơ Mẹ(Trần Quốc Minh): Lặng rồi cả tiếng con ve, Con ve cũng mệt vì hè nắng oi. Nhà em vẫn tiếng ạ ời, Kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru. Lời ru có gió mùa thu, Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về. Những ngôi sao thức ngoài kia, Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con. Đêm nay con ngủ giấc tròn, Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.

 

Mẹ ốm | Bài thơ Mẹ ốm (Trần Đăng Khoa)
Bài thơ Mẹ ốm(Trần Đăng Khoa): Mọi hôm mẹ thích vui chơi, Hôm nay mẹ chẳng nói cười được đâu, Lá trầu khô giữa cơi trầu, Truyện Kiều gấp lại trên đầu bấy nay…
Bài viết liên quan