Bài thơ Gà học chữ

Bài thơ Gà học chữ

Ngày đầu đến lớp
Cô dạy chữ O
Gà trống thích chí
Gáy vang “ò…ó”

Thương cô Gà Mái
Đánh vần chẳng xong
Lục cà lục cục
Kiếm ổ rơm nằm.

Đến môn tập viết
Gà trống bới cào
Nét chữ xiêu vẹo
Hàng thấp hàng cao.

Mái Mơ hớn hở
Nộp bài cho cô
Tục ta tục tác
Quả trứng tròn vo.

Mới hay gà mái
Luyện chữ cả đêm
O tròn quả trứng
Ai ai cũng thèm.

Tác giả bài thơ Gà học chữ: Phan Trung Hiếu.

Gà học chữ | Bài thơ Gà học chữ (Phan Trung Hiếu)
Gà học chữ | Bài thơ Gà học chữ (Phan Trung Hiếu): Ngày đầu đến lớp, Cô dạy chữ O, Gà trống thích chí, Gáy vang “ò…ó”. Thương cô Gà Mái, Đánh vần chẳng xong, Lục cà lục cục, Kiếm ổ rơm nằm. Đến môn tập viết, Gà trống bới cào, Nét chữ xiêu vẹo, Hàng thấp hàng cao. Mái Mơ hớn hở, Nộp bài cho cô, Tục ta tục tác, Quả trứng tròn vo. Mới hay gà mái, Luyện chữ cả đêm, O tròn quả trứng, Ai ai cũng thèm.

 

Gà học chữ | Bài thơ Gà học chữ (Phan Trung Hiếu)
Gà học chữ | Bài thơ Gà học chữ (Phan Trung Hiếu): Ngày đầu đến lớp, Cô dạy chữ O, Gà trống thích chí, Gáy vang “ò…ó”. Thương cô Gà Mái, Đánh vần chẳng xong, Lục cà lục cục, Kiếm ổ rơm nằm. Đến môn tập viết, Gà trống bới cào, Nét chữ xiêu vẹo, Hàng thấp hàng cao. Mái Mơ hớn hở, Nộp bài cho cô, Tục ta tục tác, Quả trứng tròn vo. Mới hay gà mái, Luyện chữ cả đêm, O tròn quả trứng, Ai ai cũng thèm.

 

Gà học chữ | Bài thơ Gà học chữ (Phan Trung Hiếu): O tròn quả trứng, Ai ai cũng thèm
Bài thơ Gà học chữ (Phan Trung Hiếu): Ngày đầu đến lớp, Cô dạy chữ O, Gà trống thích chí, Gáy vang “ò…ó”. Thương cô Gà Mái, Đánh vần chẳng xong, Lục cà lục cục, Kiếm ổ rơm nằm. Đến môn tập viết, Gà trống bới cào, Nét chữ xiêu vẹo, Hàng thấp hàng cao. Mái Mơ hớn hở, Nộp bài cho cô, Tục ta tục tác, Quả trứng tròn vo. Mới hay gà mái, Luyện chữ cả đêm, O tròn quả trứng, Ai ai cũng thèm.

 

Hình ảnh Bài thơ Gà học chữ
Bài thơ Gà học chữ (Phan Trung Hiếu): Ngày đầu đến lớp, Cô dạy chữ O, Gà trống thích chí, Gáy vang “ò…ó”. Thương cô Gà Mái, Đánh vần chẳng xong, Lục cà lục cục, Kiếm ổ rơm nằm…
Bài viết liên quan