Bài thơ Con bướm trắng | Lượn cành hồng | Ong và bướm

Con bướm trắng

Con bướm trắng
Lượn cành hồng
Gặp con ong
Đang bay vội
Bướm liền gọi
Rủ đi chơi
Ong trả lời:
– Tôi còn bận
Mẹ tôi dặn:
Việc chưa xong
Đi chơi rong
Mẹ không thích.

Tác giả Nhược Thủy

Con bướm trắng lượn cành hồng
Con bướm trắng lượn cành hồng (Nguồn sưu tầm từ internet)
Hình ảnh Bài thơ ong và bướm (Nhược Thủy)
Hình ảnh Bài thơ Ong và bướm (Tác giả: Nhược Thủy)
Hình ảnh Bài thơ ong và bướm
Hình ảnh Bài thơ Ong và bướm (Tác giả: Nhược Thủy)
Bài viết liên quan