Bài thơ Cánh đồng lúa vàng

Bài thơ Cánh đồng lúa vàng

Cánh đồng lúa chín
Vàng như thảm nhung
Theo gió nhẹ rung
Làn hương thơm mát.

Cánh đồng bát ngát
Nặng trĩu mùa vàng
Đàn trâu lững thững
Cõng lúa về làng.

Tác giả: Phạm Văn Đệ.

Bài thơ Cánh đồng lúa vàng: Cánh đồng lúa chín
Bài thơ Cánh đồng lúa vàng (Phạm Văn Đệ): Cánh đồng lúa chín, Vàng như thảm nhung, Theo gió nhẹ rung, Làn hương thơm mát. Cánh đồng bát ngát, Nặng trĩu mùa vàng, Đàn trâu lững thững, Cõng lúa về làng.

 

Cái máy tuốt lúa
Bài thơ Cái máy tuốt lúa: Trông kìa, máy tuốt, Rung triệu vì sao, Đầy sân hợp tác, Thóc vàng xôn xao. Máy tròn xoay tít, Núi thóc dần cao, Máy không biết mệt, Cười reo rào rào
Bài viết liên quan